CON TẶNG HOA

     Hình trên Internet

     

 

    CON TẶNG HOA

 Con mới đưa về tặng lọ hoa

 Lung linh Thiên Điểu rạng tươi nhà

 Tự do tự tại luôn bền đẹp

 Rộng mở bao dung rõ khéo là

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY( 8-9-18)